Regulamin Sklepu Internetowego – malacukierenka.pl

1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego malacukierenka.pl. Sklep prowadzi Natalia Kudela, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mała Cukierenka Natalia Kudela, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Bengalska 17, 52-123 Wrocław, NIP 8992532068, REGON 367966250, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: [email protected];
  2. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej malacukierenka.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 5. Ogólnodostępna sieć Internet nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami polityka prywatności. 
 6. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego na stronie malacukierenka.pl oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość poprzez Sklep. Skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
 7. Omawiany Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną i zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty Cyfrowe; procedurę reklamacyjną;
 8. Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta i dokonywania przez niego zakupu Produktu, Produktu Cyfrowego lub Usługi oraz sprzedawania go przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Klient akceptuje regulamin i wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia, zobowiązując się do ich przestrzegania.
 9. Klienci nie mogą dokonywać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 10. Klient może składać zamówienie bez zakładania konta. Składając zamówienie, klient powinien zaakceptować Regulamin Sklepu i Politykę Prywatności. Klient może złożyć zamówienie, zakładając konto Użytkownika wtedy, gdy taka opcja jest dostępna w sklepie.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Sprzedawca/Usługodawca – Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym malacukierenka.pl prowadzony przez Natalię Kudelę mającą działalność gospodarczą pod firmą Mała Cukierenka Natalia Kudela, ul. Bengalska 17, NIP: 8992532068, adres poczty elektronicznej: [email protected];

Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Regulamin– niniejszy dokument;

Sklep Internetowy lub Sklep –  to sklep internetowy dostępny pod adresem malacukierenka.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów i Usług;

Produkt Cyfrowy – materiały tworzone i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, czyli materiały elektroniczne do pobrania, dokumenty elektroniczne;

Produkt, Towar – produkt prezentowany w Sklepie, w formacie elektronicznym wskazanym każdorazowo w opisie Towaru, w tym w szczególności e-Book (utwór literacki zapisany w formacie cyfrowym);

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Umowa Sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Operator płatności – Przelewy24 – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres:: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, NIP: 781-173-38-52.

Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i Produktu Cyfrowego, E-booka

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Korzystanie z e-booków i materiałów elektronicznych – w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – jest możliwe, gdy Klient posiada program obsługujący takie pliki. 

5. Sprzedawca nie odpowiada za problemy Klienta wynikające z niedostosowania się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego Klient korzysta. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku zakupionego Produktu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem [email protected].

6. W ramach umowy zawartej zgodnie z Regulaminem, Sprzedawca dostarcza Klientowi tylko treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Produktu e-booka. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z materiału, a w szczególności nie udziela Klientowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie. 

7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za możliwość oraz efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

4. Składanie zamówień i ich realizacja 

 1. Zakupu może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok
 3. Klient składa Zamówienie, wybierając jedną lub kilka pozycji Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym przez kliknięcie opcji ‘Dodaj do koszyka’, przejście do okna Koszyk, następnie kliknięcie przycisku ‘Przejdź do kasy’, który kieruje do formularza zamówienia.
 4. Warunkiem zakupu jest prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, którego wzór został zamieszczony w Sklepie Internetowym, wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego przez kliknięcie przycisku ‘Kupuję i płacę’ oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu i polityki prywatności strony malacukierenka.pl 
 5. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.
 6. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email.
 7. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.
 8. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzu Zamówienia koniecznych danych oraz akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i realizacji Zamówienia. Należy wyrazić zgodę na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
 9. Klient może zaznaczyć checkbox, ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wysłania mu Newslettera przez Sprzedawcę (jeśli taka opcja jest dostępna). Nie jest to jednak obowiązkowe, ale w przypadku braku zaznaczenia takiego okienka, Sprzedawca nie będzie wysyłał Klientowi informacji o nowych postach blogowych, wydarzeniach i ciekawych produktach blogowych.
 10. Składając  Zamówienie Klient obowiązany jest dokonać wyboru formy płatności za zamówione Produkty.
 11. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość sprawdzenia i modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych wybranych przez siebie Produktów, jak również formy płatności.
 12. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 13. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 14. Klient zostaje przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez dostawcę Przelewy24, tam wybiera bank, z którego rachunku bankowego dokonuje płatności za wybrany Produkt. Klient może też zapłacić kartą płatniczą, jeśli taka opcja jest dostępna. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty: przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy; W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie. Sprzedawca przekaże numer konta do wpłaty. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy; przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy.
 15. Fakt dokonania zakupu potwierdzony zostanie e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich  elementów Zamówienia.
 16. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, wysyłana jest do Klienta automatyczna wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie/załadowanie zakupionego Produktu.
 17. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 18. Produkt będzie dostarczony w następujący sposób: Po opłaceniu zamówienia adres URL do pobrania Produktu zostanie przesłany na adres email Klienta, w e-mailu o tytule „Realizacja zamówienia”. Pobrać Produkt będzie można maksymalnie 3 razy w ciągu 30 dni od daty zakupu. 
 19. Nawet przy płatności szybkim przelewem realizacja zamówienia czasami może potrwać do 8 godzin.
 20. W celu otrzymania faktury, prosimy każdorazowo po złożeniu zamówienia, wysyłać niezbędne dane na adres   [email protected] wraz z podaniem numeru zamówienia, którego ma dotyczyć dokument. Faktura VAT zostanie przesłana w formie pliku .pdf w ciągu 7 dni roboczych od daty zakupu podanej na potwierdzeniu zamówienia.

Przy wyborze opcji płatności „Przelew online” do dostawy należy doliczyć czas niezbędny dla zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).

5. Ceny

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym cła oraz inne opłaty.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 3. Dokonując zapłaty za Produkt Cyfrowy Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów, jeśli takie są dostępne. Zniżka zostanie doliczona do koszyka.
 4. Na każdy sprzedany Produkt lub Usługę Sprzedawca wystawia dowód zakupu (email).

Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

6. Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

7. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także za niezgodność do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać na adres e-mail: [email protected]
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca odpowie na kompletną reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na jego adres e-mail.
 6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

8. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny, w tym celu składa stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument i Sprzedawca są zwolnieni z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 3. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach:
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone

9. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sprzedawca zwany dalej Administratorem jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta. 
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), a także zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności Sprzedawcy.
 3. Klient podaje przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe do przetwarzania przez Administratora w celu realizacji złożonego Zamówienia. W każdej chwili Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, a także skorzystania z pozostałych uprawnień wynikających z Polityki
  Prywatności.
 4. W Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem: malacukierenka.pl zostały opisane szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedawcę

10. Prawa autorskie

 1. Sprzedawca informuje Klienta, że teksty i zdjęcia dostępne w Sklepie oraz Produkty, które Klient może kupić za pośrednictwem Sklepu (e-booki, materiały edukacyjne, kursy online) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje Klienta, że dalsze rozpowszechnianie tekstów, zdjęć, filmów lub Produktów przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Zakup Produktu nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 4. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

12. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 5. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 6. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przesłanie e-mailem hasła Klienta.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.
 8. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy.
 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 12. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).